Geschiedenis v.v OKVC       

Bron: Jubileum boek: 75 jaar OKVC (1996)

De oprichting

Op 13 augustus 1921 werd op de boerderij van Leeuwema, gelegen achter de dijk tussen Saaksum en Oldehove, de voetbalvereniging “O.V.C.”(Oldehoofster Voetbal Club) opgericht. De directe aanleiding voor de oprichting waren de demonstratiewedstrijden die tijdens de kermis van 3 juli 1921 gespeeld werden door de verenigingen Velocitas en Forward uit Groningen en de teams van Aduard en Grijpskerk. De voorzitter van de vereniging voor volksvermaken, J.E. Haack, had hiervoor contact opgenomen met een tweetal inwoners van Oldehove, R.S.J. Krijthe en R.A. Cleveringa, die lid waren van de voetbalvereniging Forward. Zodoende werd het voetbal in Oldehove geïntroduceerd met als doel bezoekers naar de jaarlijkse kermis te trekken.

 

De demonstratiewedstrijden maakten een aantal jongens uit Oldehove echter zo enthousiast voor het voetbal dat besloten werd om ook een vereniging in Oldehove op te richten. Voor de oprichting van een voetbalvereniging was geld nodig en werd toestemming aan toenmalig burgemeester Eikema gevraags om een lijstcollecte te mogen houden. Nadat hiervoor toestemming werd verleend werd er door K. Olthuis, K. Kaspers, M. Vos, J. Vos en J. Mollema zoveel geld ingezameld dat er een weiland kon worden gehuurd en materiaal kon worden gekocht.

Bijgestaan door R.S.J. Krijthe en R.A. Cleveringa kon de voetbalvereniging “O.V.C.” officieel worden opgericht. D.M. Dijkstra, L. Bos en H. Bos werden benoemd tot respectievelijk voorzitter, secretaris en pennigmeester van de vereniging.

De allereerste foto (1921). Staand v.l.n.r.: J.G. Mollema, H. Zuidema, E. Zuidema, H.J. Siegers, M. Vos, E. Olthuis, J. Vos, D.M. Dijkstra, K. Olthuis, G. Homan, P. v.d. Molen, H. Bosma, L. Bos, K. Zuidema, M. Woldhuis.Zittend v.l.n.r.: H. Bos, G. v.d. Molen, M. Bosma, J. Mollema, H. Homan, Job Homan, J. Dijkstra, K. Bosma, A. Huizinga en          K. Kaspers.


De beginperiode

Zoals bij zoveel verenigingen in die tijd beschikte O.V.C. niet over een “echt” voetbalveld. Het eerste terrein waarop gevoetbald werd was een weiland van J. Thedinga dat door de vereniging gehuurd werd. Dit weiland was gelegen aan de Boventilsterweg, niet ver van de huidige accommodatie.

Tot 1924 was O.V.C. niet aangesloten bij een voetbalbond en speelde dan ook alleen maar vriendschappelijke wedstrijden. De eerste wedstrijd was in sportief opzicht geen succes. Er werd met 13-0 verloren van N.V.C. uit Noordhorn. Uiteraard had deze uitslag geen invloed op het enthousiasme van de leden van de jonge vereniging.

In 1924 trad O.V.C. toe tot de bond van voetbalverenigingen in Noord-West Groningen. Dit was de zogenaamde “wilde”bond, waar naast O.V.C. verenigingen uit Kloosterburen, Zuurdijk, Noordhorn en Wehe-den-Doorn lid van waren. Door het verdwijnen van een aantal verenigingen werd deze bond in het najaar van 1925 opgeheven.

Hierna ging de vereniging enkele moeilijke jaren tegemoet waarin het ledental behoorlijk terugliep. Daarom werd in 1927 besloten om aansluiting te zoeken bij de Groninger Voetbal Bond. Vanaf deze tijd werd er deelgenomen aan een officiële competitie. De naam O.V.C. werd toen veranderd in “Oldehove” omdat er bij de G.V.B. al een andere vereniging met de naam O.V.C. was aangesloten.

In 1931 werd een fusie aangegaan met de jongensclub “Leonidas” uit Electra, waarbij de naam “Oldehove” bleef gehandhaafd.

Geld voor een trainer was er niet voorhanden en de trainingen werden dan ook verzorgd door vrijwilligers, voornamelijk leden van de vereniging. De training, die zich beperkte tot de zomermaanden, werd in de periode 1921-1929 verzorgd door R.S.J. Krijthe, R.A. Cleveringa, A. Huizinga en D.M. Dijkstra.

Uiteraard had de vereniging in de beginperiode niet de beschikking over een eigen accommodatie. De bovenzaal van café Odeon in de Wilhelminastraat deed dienst als kleedgelegenheid. Na afloop van de wedstrijd konden de spelers zich wassen bij de pomp die buiten stond. Bij slecht weer en vooral ‘s winters was dit geen pretje, maar voor die tijd een luxe omdat bij veel andere verenigingen de spelers zich bij een sloot moeten wassen.

Bij uitwedstrijden werd de fiets gebruikt als vervoermiddel. Vanwege de soms grote afstanden moest met voor een uitwedstrijd, inclusief de heen- en terugreis, soms een hele dag uittrekken.

Een foto van de jongensclub “LEONIDAS” waarmee in 1931 werd gefuseerd. De namen van de spelers zijn niet allemaal bekend.Een foto van de vereniging “Oldehove”van de eind- twintiger jaren.
Staande v.l.n.r.: J. Vos, M. Dijkstra, H. Boerema, D. Bos, H.J. Siegers, M. Vos, J. de Ruiter en dan de scheidsrechter, wiens naam onbekend is.
Zittend v.l.n.r.: H. Bos, M. Bosma, P. Zuidema, F. Wijkstra en M. Westra.


1937 - 1948: een moeilijke periode.

De wedstrijden van “Oldehove” werden op de zondag gespeeld. Vanwege de toen nog gebruikelijke 6-daagse werkweek was dit logisch omdat de zondag de enige vrije dag was. Een deel van de christelijke bevolking had hier echter moeite mee en dit leidde er in 1937 toe dat de rechtse raadsfractie in de gemeenteraad een voorstel indiende om het voetbal op zondag te verbieden. Onder druk van buitenaf werd dit voorstel weer ingetrokken zodat de activiteiten van de vereniging doorgang konden vinden.

De periode 1940-1945, de Tweede Wereldoorlog, ging niet onopgemerkt voorbij. In de begindagen van do oorlog leed de vereniging een gevoelig verlies. Een lid van de vereniging, de 21 jarige Johannes Westra, sneuvelde op 12 mei 1940 bij de verdediging van de Afsluitdijk. In het jaarverslag van 1939-1940 wordt de volgende zinsnede opgenomen: “Johannes, nimmer zullen wij jou vergeten. Jouw naam zal in onze vereniging onwrikbaar vast worden geschreven.”

Tijdens de eerste oorlogsjaren kon er normaal aan de competitie worden deelgenomen. Er werd indeze periode zelfs een fietstocht naar Heerenveen georganiseerd. Op 7 juni 1942 werd daar namelijk de kampioenswedstrijd Heerenveen - A.D.O. gespeeld.

Vanaf 1943 werden veel jonge mannen, waaronder een aantal leden van “Oldehove” door de Duitsers gedwongen om in het buitenland te werken. Om hieraan te ontkomen doken een aantal leden van de vereniging onder. Gevolg hiervan was dat er weinig voetballende leden overbleven en in de laatste jaren van de oorlog kon er dan ook maar één elftal op de been gebracht worden. Een extra moeilijkheid was nog dat er in die jaren een nijpend gebrek was aan materiaal; kleding, schoeisel en voetballen.

Na de bevrijding was het moeilijk om de draad weer op te pakken. In het jaarveslag 1945-1946 schreef secretaris A. Sluiter hierover het volgende: “Ik heb zelfs wel eens de vrees, dat wij hier in Oldehove tot het fundament zijn afgezakt. Maar één ding weet ik zeker: dat fundament is hecht en sterk en gebouwd op een stevige rots. Dat fundament BLIJFT, wat er ook moge gebeuren.”

Het aantal leden liep in de veertiger jaren drastisch terug. In 1939 waren er nog drie elftallen actief. In 1948 moest de club zich noodgedwongen, door gebrek aan spelers, terugtrekken uit de zondagcompetitie. De vereniging nam toen het verstandige besluit om een zaterdagclub te worden. Door deze verandering gaven veel mensen van christelijke huize zich op als lid en kon de vereniging met één elftal deelnemen aan de zaterdagcompetitie.

Na 1948 kwam de vereniging in rustiger vaarwater en groeide het aantal leden zodat in 1950 alweer met twee elftallen aan de competitie werd deelgenomen.

Een foto uit de begin-dertiger jaren.
staand v.l.n.r.: J. Vos, B. Wessels, J.G. Mollema, R.S.J. Krijthe, T. Zuidema, G. Offringa en H. van Kammen (scheidsrechter).
zittend v.l.n.r.: K. Olthuis, doelman W. Offringa, boven deze: P.J. Offringa, van de volgende persoon is de naam niet bekend en tot slot N. van Buren.


Het jaartal waarin deze foto werd gemaakt, is nie bekend. Verondersteld wordt dat ze is gemaakt aan het eind van de dertiger jaren.
staand v.l.n.r.: C. Molema, H. Mollema, M. Dijkstra, J. Bosma, J. van Buuren, A. van der Goot, J. Douwsma, M. Westra, J. Burgler.
zittend v.l.n.r.: J. de Vries, A. Adema, A. Klamer.


1957; een jaar van verandering

1957 was een belangrijk jaar in de geschiedenis van de vereniging. In dat jaar werd samengegaan met de voetbalvereniging uit Kommerzijl. Dit samengaan leidde er toe dat de naam van de vereniging in 1958 gewijzigd werd in “O.K.V.C.” (Oldehove-Kommerzijl Voetbal Club).

De samenvoeging met Kommerzijl betekende dat er met drie elftallen aan de competitie kon worden deelgenomen; twee seniorenelftallen en een juniorenelftal. Na het éénjarig bestaan van een juniorenelftal in 1936 betekende dit de definitieve invoering van het jeugdvoetbal bij O.K.V.C.

De accommodatie van O.K.V.C. onderging een ingrijpende gedaanteverwisseling. In Kommerzijl werd gebruik gemaakt van een sportveld dat gehuurd werd van de gemeente Grijpskerk. Als kleedgelegenheid werd het café W. Huizing gebruikt dat gelegen was aan de Pamaweg. Nadat het weiland van J. Thedinga verdween en de gemeenteraad het besluit tot aanleg van een sportveld aan de Boventilsterweg had genomen, stelde H. Kremer voor de periode 1953-1957 kosteloos een weiland beschikbaar en werd zijn koestal gebruikt als kleedgelegenheid. Op 31 augustus 1957 werd het sportveld officieel in gebruik genomen nadat burgemeester Niezink als openingshandeling de vlag had gehezen.

Bij dit nieuwe sportveld was ook een kleedgelegenheid gebouwd. Dit gebouw, dat bestond uit twee kleedkamers, een scheidsrechterskamer en een w.c., was voorzien van elektriciteit en stromend water. In die tijd behoorde dit gebouw tot één van de beste en modernste kleedgelegenheden van de omgeving.

In één jaar tijd was het weiland verruild voor twee echte voetbalvelden en was de koestal vervangen door een eigen, moderne kleedgelegenheid.

Een foto uit ca. 1956.
staand v.l.n.r.: Klaas Huizinga, Tony van der Leest, Riekus Boer, Jan Bosma en Ite Mollema.
zittend v.l.n.r.: Willem Agema, Teun Wijma, Gerrit Sloterdijk, Jan Buwalda, Tjerk Burgler en Harm Boer.

 

Deze foto dateert van de eindjaren 60. Staand v.l.n.r.: C.J. Schoonenberg, W. Klaassens, J.Stol, T. vd Leest, J. Bosma, B. Kremer, M. Westra, S. Mollema,                       Voor v.l.n.r.: G. Scholtens, T. Wijma, J. Mollema, L. Boersma, I. Mollema, H. Boer


De jaren zestig; periode van ontwikkeling.

De veranderingen die de vereniging in 1957 had ondergaan bleken een stevige basis te zijn waarop in de daaropvolgende jaren verder gebouwd kon worden. Het ledental nam toe en in het grootste deel van de jaren zestig had de vereniging 5 elftallen. In 1964 bestond de vereniging zelfs uit zes elftallen, waaronder drie juniorenelftallen.

In de eerste veertig jaar van het bestaan van de vereniging was het soms uiterst moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden. Er waren voortdurend nadelige saldo’s en via allerlei activiteiten, waarbij talloze leden zich inzetten, moest de kas worden gespekt. Door de invoering van de toto kreeg de vereniging er een vaste bron van inkomsten bij. De financiële situatie verbeterde sterk.

Door de verbeterde financiële situatie kon de vereniging zich een betaalde trainer veroorloven. C.J. Schonenberg sloot in 1960 de rij van trainers die vanaf 1921 kosteloos de training verzorgden. In 1961 werd J. de Groot de eerste betaalde trainer van O.K.V.C.

In 1967 nam een drietal leden, F.J. Stoker, C. Hoek en A. Postema, het initiatief om een eigen clubblad uit te brengen. Het eerste nummer van “O.K.V.C.-Nieuws” verscheen op 1 september 1967. Het blad bestond uit één vel papier en bevatte al het nieuws, verenigingsinformatie en wedstrijdverslagen. Het blad bestond slechts korte tijd want in 1969 werd het alweer opgeheven.

Het seizoen 1968-1969 bracht een groot sportief succes met zich mee. Onder leiding van trainer J. Koolman promoveerde het eerste elftal van de eerste klasse afdeling Groningen naar de vierde klasse van de K.N.V.B. Voor een relatief kleine vereniging als O.K.V.C. was dit een absoluut hoogtepunt.

Het promotie- elftal van 1969
staande v.l.n.r.: trainer J. Koolman, W. Stouwie, I. Mollema, S. Mollema, C. Hoek, B. van der Veen, H. Burgler en R. Koopman.
zittend v.l.n.r.: J. Mollema, G. Stouwie, P. Mollema, R. Camerling, J. (Koos) Smit en A. Vonck.


De jaren zeventig; periode van groei.

In de jaren zeventig groeide de vereniging sterk. De wijziging in het pupillenvoetbal in 1974 en de groei van de gemeente Oldehove hebben hier in sterke mate toe bijgedragen. Ook de goede organisatie en het actieve verenigingsleven was echter debet aan de groei.

In 1970 verscheen als opvolger van “O.K.V.C. Nieuws”, het eerste nummer van “de O.K.V.C.-er”. De redactie van dit blad, bestaande uit R.L. Hoekstra, T. Snaak en K. Houwing, brachten dit, uit meerdere pagina’s bestaande blad maandelijks uit. De “O.K.V.C.-er”heeft in de loop der jaren regelmatig een gdaanteverwisseling ondergaan en is uitgegroeid tot een volwassen en goed verzorgd club- orgaan dat tijdens het seizoen wekelijks verschijnt.

Het najaar nan 1972 bracht een verandering met zich mee voor de accommodatie in Kommerzijl. Bij het sportveld werd een kleedgebouw geplaatst. Het was een oud schaftlokaal dat bestond uit twee kleedkamers, een scheidsrechterskamer, een w.c. en bergruimte. Het was de eerste eigen accommodatie van de vereniging met douches en warm water.

Het aantal leden bleef stijgen. Zowel het aantal seniorenelftallen als juniorenelftallen dat deelnam aan de competitie nam fors toe. In 1971 werden er drie senioren- en twee juniorenelftallen ingeschreven voor de competitie. In 1979 waren dit maar liefst zes seniorenelftallen, het hoogste aantal ooit in het bestaan van de vereniging en vijf juniorenelftallen.

Sportieve successen zijn er ook te melden. In het seizoen 1970-1971 promoveerde het tweede elftal van de derde naar de tweede klasse van de afdeling. In het seizoen 1975-1976 werden de A- junioren, met leider B.A. Fröling kampioen. Door een aantal mensen binnen de vereniging wordt nog steeds met ontzag gesproken over deze roemruchte lichting jeugdleden.

Het eerste elftal stelde teleur door aan het eind van de jaren zeventig te degraderen naar de tweede klasse van de afdeling Groningen.

De foto dateert van de beginjaren 70: Staand v.l.n.r.: M. van Delden, F. Breemhaar, T. Wijma, T. Reitsema, K. vd Laan, Rennie vd Veen, Henk vd Veen, K. Hovenga, A. Smeding, P. Snaak. Gehurkt v.l.n.r.: A. Veldkamp, P. Smeding, A. van Dijk, B. Kremer, J. Hovenga, L. Top.


 

De jaren Tachtig OKVC in een modern jasje

 

1981 60 jarig bestaan een nieuw veld en een nieuw kleedgebouw

 

In 1981 vierde de vereniging haar 60 jarig bestaan. Tijdens de viering werd uiteraard teruggekeken op het verleden van de vereniging.

P.K Stouwie heeft hiertoe de geschiedenis van de vereniging beschreven in het jubileumboek OKVC 60 jaar. Nadat op de jubileum dag tal van wedstrijden waren gespeeld, vond er ‘avonds een drukbezochte en gezellige receptie plaats in café odeon

 

Tijdens de jubileum dag werd de nieuwe accommodatie in Oldehove officieel in gebruik genomen.

Er was een nieuw, modern kleedgebouw neergezet met vier kleedkamers voorzien van douches.

Daarnaast deed een directiekeet, in de volksmond ”de Keet”genoemd,dienst  als kantine.

Tevens werd er een tweede veld en een oefenhoek in gebruik genomen.

Het bestaande veld kreeg vanaf dat moment de benaming “het oude veld”.

Bij het totstandkoming van deze accommodatie werd zeer veel werk verzet door de leden en werd veelvuldig overleg gepleegd door de gemeente met het bestuur van de vereniging.

Zonder de inzet van veel verenigingsleden was deze accommodatie niet tot stand gekomen.

 

Toen de plannen voor de nieuwe accommodatie concreet vorm begonnen aan te nemen werd een accommodatiecommissie ingesteld.

Deze commissie heeft gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhouden van de gebouwen en organiseerde daarnaast tal van activiteiten naast het voetbal.

 

De activiteiten van OKVC werden door het in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie geconcentreerd in Oldehove.

Voor Kommerzijl betekende dit dat er van het veld aldaar vrijwel geen gebruik meer werd gemaakt.

Het kleedgebouw werd geschonken aan de vereniging “Aktie 68”.

Vanwege de inzet,met name in de politiek,van Mevr.G.Postema bij de totstandkoming van de nieuwe accommodatie werd zij op 23 november 1981 benoemd tot lid van verdienste.

 

Heden voetbalvereniging vv OKVC
In de laatste jaren is er op sportief gebied enorm veel gebeurd. Het eerste elftal Is in
het seizoen 2010-2011 gedegradeerd van de 3e naar de 4e klasse.
En in het seizoen 2012-2013 gedegradeerd naar de 5e klasse
Het aantal leden van de voetbalvereniging OKVC. schommelt tussen de 230 en 250 leden,
de meeste hiervan zijn jeugdspelers.
Ook de accommodatie van de voetbalvereniging OKVC is er op vooruit gegaan de afgelopen
jaren. Dankzij een sponsor hebben we nieuwe dug-outs bij het hoofdveld kunnen
plaatsen en zijn beide velden en trainingsveld nu van Dug-outs voorzien.
Ook is er een Digitaal scorebord geplaatst.